برچسب ها: امیر علی‌شیر نوایی

۲ نتیجه

عنوانهشت بهشت: ترجمۀ مجالس النفایس امیر علی‌شیر نوایی

نویسندهمحمد بن مبارک قزوینی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ25ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۲۸

عنوانسته ضروریه و فصول اربعه

نویسندهامیر علی‌شیر نوایی

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ53ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶