برچسب ها: امیرخسرو دهلوی

۳ نتیجه

عنوانامیرخسرو دهلوی: شاعر شاهان و صوفیان

نویسندهسونیل شارما

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک0ـ91ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانمطلع الانوار

نویسندهامیرخسرو دهلوی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ156ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۲+۳۶+۸

عنوانهشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_105_229_600_978

تعداد صفحات۳۵۶