برچسب ها: افسانه‌های عامیانه

۲ نتیجه

عنوانافسانه‌های تالشی

نویسندهعلی نصرتی سیاهمزگی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپرشت

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ654ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانزبان و جنسیت در افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه؛ تحلیل زبانی قصه‌های کهن و نو

نویسندهالساندرا لوراتو

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ828437ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۸