برچسب ها: اصغر رستگار

۴ نتیجه

عنواناز عدن تا تبعید؛ تاریخ حماسی قوم عهد عتیق

نویسندهدیوید رال

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ911ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۱

عنوانعیسا (دو جلد)

نویسندهشارل گنیبر

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ284ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳۶

عنوانامپراتور و جلیلی (نمایشنامۀ جهان‌شمول تاریخی در دو جلد و ده پرده)

نویسندههنریک ایبسن

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ069ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۰

عنوانگزارشگر رازهای نهفت؛ مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن

نویسندهاصغر رستگار

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ066ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴