برچسب ها: اشعار حماسی

۳ نتیجه

عنوانفرامرزنامۀ کوچک

نویسندهرفیع‌الدین مرزبان فارسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ71ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانحمله حیدری؛ ویراست دوم (سه جلد)

نویسندهملابمانعلی راجی کرمانی

ناشردانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپکرمان

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ78ـ6336ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۰۲

عنوانهفت منظومه حماسی (بیژن‌نامه، کک کوه‌زادنامه، ببر بیان، پتیاره، تهمینه‌نامه کوتاه، تهمینه‌نامه بلند، رزم‌نامه شکاوندکوه)

نویسندهبه کوشش رضا غفوری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ092ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵+۴۴۴