برچسب ها: اسطوره

۸۶ نتیجه

عنوانصدویک اسطوره از کتاب مقدس: چگونه کاتبان باستان تاریخ کتاب مقدس را نوشتند

نویسندهگری گرین‌برگ

ناشرفارابی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ87ـ9957ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۵

عنوانهومو نرانس: اسطوره ـ باستان‌شناسی روایت

نویسندهاسماعیل گزگین

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ46ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانقهرمان در تاریخ و اسطوره (درس‌گفتارها)

نویسندهعباس مخبر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ553ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۲+۱۰

عنوانجعبۀ پاندورا: دگرگونی‌های یک نماد اسطوره‌ای

نویسندهدورا پانوفسکی، آروین پانوفسکی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ6ـ82587ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانافسانه‌های درۀ سند

نویسندهآنه ماری شیمل

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ38ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنواناسطورۀ سیاسی در شاهنامه و چند مقالۀ دیگر

نویسندهحجت‌الله اصیل به کوشش ولی‌الله درودیان، سیاوش درودیان

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک7ـ00ـ5727ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۱

عنواناساطیر آمریکای جنوبی

نویسندههارولد اُسبُرن

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ547ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانقهرمان مردم: علی (ع) در بینامتنیت متون رسمی و فرهنگ عامۀ تاریخ میانۀ ایران

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۱۰

شابک6ـ6ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۷

عنواناسطوره شناسی به مثابۀ نقد فرهنگی: به یاد جلال ستاری

نویسندهبه کوشش ناصر فکوهی و جبار رحمانی

ناشرانسان شناسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ098ـ798ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانجستارهایی دربارۀ اسطوره‌های ایرانی و گفتارهای دیگر در پیوند با ادب حماسی

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ182ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانسیری در جهان اسطوره ها

نویسندهعبدالله آهار

ناشرکهور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ0ـ94277ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۱

عنواندانشنامه اساطیر ایران

نویسندهفاطمه مدرسی

ناشراساطیر پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ21ـ7560ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۵۱

عنوانآیین و اسطوره در ایران شیعی: انسان‌شناسی مناسک عزاداری محرم

نویسندهجبار رحمانی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ95ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوان در ستایش خودآیینی و ملی اندیشیدن؛ نقد گفتارهای اسطوره‌ای ـ عرفانی

نویسندهحسین توکلی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ84ـ8284ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۸

عنوانشمنیسم ایرانی: بررسی ساختارهای شمنی اسطوره و حماسۀ ایرانی

نویسندهسهند آقایی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ62ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانسوفوکلس و فلسفه: جستارهایی دربارۀ نمایشنامه‌های ادیپوس

نویسندهپل وودراف و دیگران

ناشرخوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ08ـ7425ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانریشه‌های اسطوره‌ای عناصر چهارگانه در شاهنامه و مقایسۀ آن با اندیشه‌های اسماعیلیه

نویسندهژاله افشار قزوین

ناشربرتراندیشان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ53ـ7329ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنواندیباچه ای بر دین زردشتی

نویسندهجنی رز

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ0755ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۱