برچسب ها: ادبیات و فرهنگ

۳ نتیجه

عنواننقطه‌های روشن؛ نقد ادبیات و فرهنگ

نویسندهمحمود فلکی

ناشرماه و خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ22ـ6404ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۹

عنوانفرهنگ مدارا؛ مقالاتی در باب ادبیات و فرهنگ

نویسندهحافظ موسوی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ303ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۷

عنواننظریه ادبی: مقدمات

نویسندهیوهانس ویلم برتنز

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک1ـ897ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۰