برچسب ها: احمد خطیبی

۲ نتیجه

عنوانماهیت ادبیات و واقع‌گرایی آن در جامعه

نویسندهاحمد خطیبی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ01ـ6741ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنواندرآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی

نویسندهاحمد خطیبی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ539ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰