برچسب ها: آلن بدیو

۳ نتیجه

عنوانسیاه درخشش یک نا ـ رنگ

نویسندهآلن بدیو

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ3ـ98439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواندر ستایش عشق؛ گفتگوی نیکولا تخیونگ با آلن بدیو

نویسندهآلن بدیو

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ55ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶