برچسب ها: آثار ناصرخسرو

۳ نتیجه

عنوانسفرنامۀ ناصرخسرو بر پایۀ کهن‌ترین نسخۀ موجود در کتابخانۀ لکهنو

نویسندهناصر خسرو قبادیانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ807ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳+۵۹۲

عنواننقد و بررسی سبک شعری، آثار و اندیشه‌های ناصرخسرو قبادیانی

نویسندهعظیم اکبرنژاد

ناشراراده

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ20ـ7963ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۳

عنوانهرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن

نویسندهعزت‌الله سپه‌وند

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_184_224_964_978

تعداد صفحات۳۲۷