برچسب ها: آثار مسکوب

۱ نتیجه

عنواناقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ95ـ8910ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۷۱