ناشر: اطراف

۱ نتیجه

عنوانادبیات من: راهی به فهم خودزندگی‌نگاری و روایت‌های شخصی

نویسندهسدونی اسمیت، جولیا واتسون

ناشر اطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ57ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۰