ناشر: گیلکان

۳ نتیجه

عنوانگیلان‌نامه؛ مجموعه مقالات گیلان‌شناسی در زمینۀ تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی (جلد نهم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدتقی پوراحمد جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپرشت

تیراژ۸۰۰

شابک5ـ49ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۸

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ39ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنواندستور زبان گيلكی

نویسندهجعفر بخش‌زاد محمودی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپرشت

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_11_8283_914

تعداد صفحات۳۲۰