ناشر: گل آذین

۵ نتیجه

عنوانپیش‌درآمدی نظری بر نقد تاریخ‌نگاری دربارۀ زنان: با نگاهی به آثار تاریخ‌نگارانه دربارۀ زنان در ایران

نویسندهسارا موسوی

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ62ـ6352ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانشهر پریان؛ دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان‌سرایی ایرانیان قرون ششم تا دوازدهم

نویسندهآمنه ابراهیمی

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ01ـ6352ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانآسیب‌شناسی نظام آموزشی در ایران

نویسندهولی بهرامی

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ32ـ6352ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانچکامه‌ها

نویسندهپابلو نرودا

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_08_6414_600_978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانهمسرایی زنبورها: گزیدۀ شعرهای شاعر معاصر آلمان میشائیل کروگر

نویسندهمیشائیل کروگر

ناشرگل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_17_6414_600_978

تعداد صفحات۳۱۲