ناشر: کرگدن

۱۴ نتیجه

عنواناویسنا: مابعدالطبیعۀ ابن‌سینا در غرب قرون‌وسطا (مجموعه مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ32ـ7765ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانداروین در عهد قاجار: بررسی سه دیدگاه مختلف از دانشمندان ایرانی در برابر نظریۀ داروین، مبتنی بر سه رسالۀ قاجاری پسامشروطه (1330 ـ 1350 ق)

نویسندهمحمدعلی سنقری حائری، میرزا عنایت‌الله دستغیب، سیداسدالله خارقانی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 9ـ48ـ7765ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانروش های مدرن تفسیر متون مقدس

نویسندهفاطمه توفیقی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ06ـ7765ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانانسان و خانه؛ زن، قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان

نویسندهمریم نصراصفهانی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ97ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوان رؤیا، استعاره و زبان دین: متن دینی چون متن هنری

نویسندهامیر مازیار

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ642064ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانپل ریکور

نویسندهکارل سیمز

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ88ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانزبان به‌مثابۀ معجزه: قرآن متن اصلی فرهنگ عربی

نویسندهنوید کرمانی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ642079ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانتا تکینه‌گاه روایت: هفت جستار فلسفی دربارۀ فیلم جادۀ مالهالند، ساختۀ دیوید لینچ

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ642075ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانجستارهای زیبایی‌شناختی

نویسندهدیوید هیوم

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ66ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتاریخ اجتماعی معرفت از گوتنبرگ تا دیدرو

نویسندهپیتر برک

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ54ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانهنر، خیال، زیبایی: تولید هنری از دیدگاه مولوی بر اساس کتاب فیه ما فیه

نویسندهمریم جعفری زیرنظر مصطفی ملکیان

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ49ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانفضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

نویسندههتر باتلی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ9ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانپرسش‌های بزرگ در زیبایی‌شناسی

نویسندهکنت پگلر

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانفیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ9ـ96452ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰