ناشر: کتاب پنجره

۴ نتیجه

عنوانجستاری چند دربارۀ فردوسی و شاهنامه (دفتر دوم): گمان‌هایی در شناخت شاهنامه و فردوسی

نویسندهعباس پریش‌روی

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ782296ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۵

عنوانزندگی و احوال ایرانیان: پانزده سال تبلیغ مذهبی در ایران

نویسندهسمیوئل گراهام ویلسن

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ98ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۳

عنواناز گمان خویش هرکس یار فردوسی؛ جستاری چند درباره فردوسی و شاهنامه

نویسندهعباس پریش‌روی

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ83ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۵

عنوانگفتگو با وودی آلن

نویسندهاریک لَکس

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ73ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸