ناشر: کتاب پارسه

۱۶ نتیجه

عنوانایرانیان از نگاه آمریکاییان؛ ایران عهد قاجار در روزنامه‌های آمریکا

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ علیرضا ساعتچیان

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ324ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانآلبر کامو و آندره مالرو (نامه‌ها 1941 ـ 1959 و متون دیگر)

نویسندهسوفی دوده

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ376ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانکتاب مقدس در ادیان جهان

نویسندههارولد کوارد

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ297ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنواننثر و شرح مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی (مولانا) (سه جلد)

نویسندهموسی نثری با مقدمۀ توفیق هـ سبحانی

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ244ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۷۰

عنوانغزالی و دعا؛ نیایش از نگاه غزالی و آیین ذن

نویسندهکوجیرو ناکومورا

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ284ـ235ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانهزارتوی آزمون‌های دشوار؛ زندگی و اندیشه‌های میرچا الیاده در گفت‌وگو با کلود هانری روکه

نویسندهکلود هانری روکه

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ278ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانفیلسوفان مسلمان؛ کندی

نویسندهیوحنا قمیر

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ038ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانفیلسوفان مسلمان؛ ابن رشد (به همراه گزیده‌ای از متون)

نویسندهیوحنا قمیر

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ086ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواننویسنده شدن

نویسندهدروتیا برند

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ193ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانواقعیت‌نمایی و بداهت؛ تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی

نویسندهمنوچهر دین‌پرست

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک8ـ213ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانتازه‌کارها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ195ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانگابریل گارسیا مارکز

نویسندهداگمار بلوتئس

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_43_5733_600_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفئودور داستایفسکی

نویسندهیانکو لاورین

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_007_253_600_978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانشعر آلمانی از آغاز تا امروز

نویسندهعلی غضنفری

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_147_253_600_978

تعداد صفحات۷۸۴

عنوانباستان‌شناسی دین و آیین

نویسنده تیموتی اینسل

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_068_253_600_978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانتصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

نویسنده یان آلموند

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک5_36_5733_600_978

تعداد صفحات۲۵۲