ناشر: کتاب عنوان

۲ نتیجه

عنواناز دیرباز تا همیشه؛ فرهنگ عامیانۀ مردم شیراز

نویسندهفاطمه چمن‌ماه

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپاردبیل

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ5ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانیونسِ شاعر: گذری بر زندگی، آثار و احوال یونس امره نخستین شاعر بزرگ ادبیات ترکی

نویسندهمصطفی تاتجی

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپاردبیل

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰