ناشر: کتاب طه

۲۰ نتیجه

عنوانکتاب حکمة الاشراق «نص مشکل»

نویسندهشهاب‌الدین یحیی سهروردی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ21ـ5228ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانالهیات ابن‌سینا: مطالعه‌ای در سیاق تاریخی و علمی

نویسندهروبرت ویزنوسکی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ99ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانمیراث مرتضوی: جستارهایی در باب میراث مکتوب شریف مرتضی

نویسندهحمید عطائی نظری

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ06ـ5228ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانعقل و اندوه: گفتگوهایی در باب نسبت عقل و اندوه

نویسندهبه کوشش محمدرضا کدیور، امین‌رضا نوشین

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ04ـ5228ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانپیامبری زرتشت: پژوهشی در نبی‌انگاری

نویسندهعلی مصلح

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ55ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانفلسفۀ اولی یا مابعدالطبیعه؛ مشتمل بر مهم‌ترین اقوال فلاسفۀ اروپا در الهیات و تجرد نفس و تطبیق اصطلاحات

نویسندهابوالحسن شعرانی طهرانی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ47ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواننظریۀ اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی

نویسندهفرشته ابوالحسنی نیارکی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ45ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوان جستارهای منطقی: مجموعۀ مقالات

نویسندهغلامرضا زکیانی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ19ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانترجمۀ فصل المقال فی تقریر ما بین الشریعة والحکمة من الاتصال

نویسندهقاضی ابن رشد اندلسی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ48ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانمجموعه آثار میرزا حسن رشدیۀ تبریزی

نویسندهمیرزا حسن رشدیۀ تبریزی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ533488ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۸

عنوانعقود الدرر فی تحقیق القول بالمهدی المنتظر

نویسندهمنسوب به احمد زینی دحلان

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ36ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانآموزش منطق جدید

نویسندهسیداحمد فقیه

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ28ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانذهن و جهان: روایتی از رئالیسم درونی

نویسندهحامد قدیری

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ16ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانزمینه مندی تجارب عرفانی

نویسندهاستیون تی. کتز

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ21ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانتصوف در افغانستان معاصر

نویسندهسیدجمال‌الدین موسوی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ3ـ96277ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانطنز مقدس: ادبیات انتقادی ـ هنری قرآن

نویسندهعلی نجفی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ533425ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانفرهنگ لغت خودمانی؛ به کوشش 1 معلم و 500 دانش‌آموز

نویسندهسیدرضا باقریان موحد

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ03ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواندرآمدی به فهم عقل‌گرایی دکارت، اسپینوزا، لایب‌نیتس

نویسندهچارلی هیونمن

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ4ـ96277ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶