ناشر: کتاب سده

۷ نتیجه

عنوانبررسی اجمالی نقوش نشان در مهرهای ساسانی

نویسندهفریبا شریفیان، کتایون فکری پور

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ59ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲

عنوانمینوی خرد؛ آوانویسی، ترجمۀ فارسی و واژه‌نامه

نویسندهبه کوشش یاسر دالوند با مقدمۀ دکتر سیروس شمیسا

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ896848ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانفرهنگ گزیدۀ اندیشه‌ها و اندیشمندان

نویسندهکریس رومان

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ32ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۷۸

عنوانجشن‌نامۀ دکتر سیروس شمیسا

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش یاسر دالوند

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ23ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۸۶

عنواننوشته‌های روشنی؛ بازگفت‌های مانی و مانی‌گرایان

نویسندهتبسم غبیشی

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ18ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۹

عنوانتپش‌های شیدایی؛ نامه‌های عاشقانۀ غسان کنفانی به غادۀ السمان

نویسندهغسان کنفانی

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ6ـ97823ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۰

عنواندست‌نامۀ ویرایش

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ4ـ97170ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰