ناشر: کتاب رایزن

۵ نتیجه

عنواننشریۀ مطالعات ایرانی و نقد کتاب ایرانشهر امروز، سال دوم، شمارۀ دوم، تیر ـ مرداد ـ شهریور 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2538-4333

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانمجموعۀ فلسفی مروی (نسخه برگردان دستنویس شماره 19 کتابخانۀ مروی تهران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ0ـ96620ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۸

عنواناثبات النبوات

نویسندهابویعقوب سجستانی

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ5ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنوانکیسانیه؛ تاریخ، ادبیات

نویسندهوداد القاضی

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ2ـ95632ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانامیرکبیر و ناصرالدین شاه

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ0ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۰