ناشر: کارنامه کتاب

۱ نتیجه

عنوانمردم‌شناسی و موسیقی؛ گزیده مقالات (1888 ـ 1995)

نویسندهگردآوری و برگردان: محسن حجاریان

ناشرکارنامه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ24ـ8172ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۱۲