ناشر: چم

۳ نتیجه

عنوانباستان‌شناسی شاهنامه و دو گفتار دیگر پیرامون فردوسی و شاهنامه

نویسندهرضا مرادی غیاث‌آبادی

ناشرچم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ2ـ97052ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنوانتاریخ ماد به گزارش دانشنامۀ ایرانیکا

نویسندهدانشنامۀ ایرانیکا

ناشردانشگاه شهید چمران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاهواز

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ207ـ141ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواننامۀ تَنسَر به گُشنسپ؛ پیش‌گفتار تاریخی، زندگینامۀ تنسر و تاریخ‌گذاری نامۀ او، متن، یادداشت‌ها، واژه‌نامه

نویسندهشهرام جلیلیان

ناشردانشگاه شهید چمران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاهواز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ208ـ141ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۶