ناشر: پیکره

۱۳ نتیجه

عنواناویس وفسی

نویسندهحمیدرضا قلیچ‌خانی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ92746ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانسلطان قالی: دربارۀ محمد ارجمند کرمانی

نویسندهعلیرضا هاشمی‌نژاد

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ90ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانچاپ سنگی فارسی از نگاه شرق‌شناسان؛ هفت مقاله دربارۀ تاریخچۀ چاپ سنگی فارسی

نویسندهاولمپیادا شگلوآ، آولریش مارزلف، نیل گرین، ویلم فلور

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک6ـ5ـ92800ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانظهیر‌الدین اظهر

نویسندهگیتی نوروزیان

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰

شابک0ـ81ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانجستارهایی در تاریخ هنر

نویسندهمحمدحسن حامدی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ73ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانچنته صفا

نویسندهعلی‌خان ظهیرالدوله

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ68ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانیادنامۀ حسنعلی خان وزیری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدحسین حامدی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ69ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانحافظۀ روشن تاریخ؛ زندگی و آثار محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریست تاریخ‌نگار

نویسندهسیدامیر سقراطی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ75ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانگلستان هنر: خاندان ورّاق غزنوی

نویسندهکیانوش معتقدی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ65ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴

عنواننقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار

نویسندهویلم فلور

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ57ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانخوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه

نویسندهابوالفضل شاهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ36ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنواننزدیک نور: شعر و زندگی سیروس آتابای

نویسندهانتخاب: هادی محیط

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ13ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانحلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

نویسندهحسین ابن منصور حلاج

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_25_6728_600_978

تعداد صفحات۲۱۶