ناشر: پیکان

۳ نتیجه

عنوانگلهای رنگارنگ؛ پژوهشی جامع در سری برنامه‌های گلهای رنگارنگ موسیقی ایرانی

نویسندهسیدعلیرضا دربندی

ناشرپیکان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ893ـ328ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۷۲

عنوانمثنوی‌تراپی

نویسندهنوزاد تارهان

ناشرپیکان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ899ـ328ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانگلشن تاریخ (شصت و سه مقاله دربارۀ گیلان، تاریخ و فرهنگ)

نویسندهعبدالکریم گلشنی

ناشرشاپیکان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ11ـ6906ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۴