ناشر: پیله

۵ نتیجه

عنوانزمینۀ هنرشناسی: درآمدی بر جهان‌نگری هنری

نویسندهجواد مهدیزاده

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ45ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۲

عنوانتاریخ لباس در مصر، بین‌النهرین، ایران باستان

نویسندهماری ج.هوستون

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ21ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانرساله ای دربارۀ رواداری

نویسندهجان لاک

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ08ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواناسطورۀ سوفیا: تجلی زنانۀ حکمت الهی

نویسندهمریم‌السادات سیاهپوش

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک7ـ04ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانانقلاب فلسفی کانت

نویسندهیرمیاهو یوول

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک8ـ2ـ97002ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶