ناشر: پیام امروز

۷ نتیجه

عنوانلذت خواندن

نویسندهمارسل پروست

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ86ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۷

عنوانفرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا همراه با «جستاری در چیستی اسلنگ»

نویسندهریچرد آلن اسپیرز

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ70ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۰۸

عنوانعاشقانه‌های مارکس

نویسندهکارل مارکس

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ83ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانابن عربی، وارث انبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ61ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانشانه بر موی سپید: روایت‌ها و گفتارهایی از ماندگاران فرهنگ ایران (دو جلد)

نویسندهبه کوشش پژمان موسوی

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ77ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۳۴+۹۲۳

عنوانابن عربی، وارث الانبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 4_61_5706_964_978

تعداد صفحات۲۱۶