ناشر: پرسش

۸ نتیجه

عنوانشهریار و شهروندان: پژوهشی مردم‌شناسانه از توسعۀ روستایی ایران در روزگار پهلوی دوم

نویسندهگریس گودل

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ144ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴۶

عنوانشاعران و متفکران اسلامی به ضمیمۀ شعر درباری و دربارهای شعر

نویسندهآرتور کریستین‌سن

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ075ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانهرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی

نویسندههانس گئورک گادامر

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ080ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۶

عنوانآب و رؤیاها: پژوهشی بر تخیل ماده

نویسندهگاستون باشلار

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۰۰۰

شابک 6ـ056ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنواناساطیر ایران

نویسندهوستا سرخوش‌کرتیس

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ83ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۷

عنواندربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

نویسندهاکبر جباری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ دوم)

مکان چاپآبادان

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ42ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنواناز کتیبۀ جنوب: «پژوهشی در شعر معاصر خوزستان»

نویسنده علی یاری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپآبادان

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_004_265_600_978

تعداد صفحات۶۲۲+۱۶

عنوانچشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

نویسندهبهزاد قادری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپآبادان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_68_8687_964_978

تعداد صفحات۲۶۰