ناشر: پاپلی

۴ نتیجه

عنوانشازده حمام (جلد پنجم): خاطرات در میان کردهای سلیمانیه

نویسندهمحمدحسین پاپلی یزدی

ناشرپاپلی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ15ـ7088ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانخاطرات شازده حمام در میان کردها (جلد اول)

نویسندهمحمدحسین پاپلی یزدی به کوشش یدالله پشابادی

ناشرپاپلی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۰۰۰

شابک3ـ11ـ7088ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۶۹

عنوانشازده حمام (جلد سوم)

نویسندهمحمدحسین پاپلی یزدی

ناشرپاپلی

تاریخ چاپ۱۳۸۴ (چ دوم)

مکان چاپمشهد

تیراژ۳۰۰۰

شابک2_31_6026_600_978

تعداد صفحات۵۱۲

عنوانشازده حمام (در دو جلد)

نویسندهمحمدحسین پاپلی یزدی

ناشرپاپلی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ هفتم)

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۵۰۰

شابک3_6_90745_600_978

تعداد صفحات۶۳۲