ناشر: هیرمند

۶ نتیجه

عنوانشعر و شهود؛ جستارهای ادبی

نویسندهابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ527ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانزندگی و آثار گابریل گارسیا مارکز

نویسندهجین بل ـ ویادا

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ446ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۲

عنواناساطیر قوم اینویی (آلاسکا)

نویسندهاولین ولفسان

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ428ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۳

عنوانمثنوی ازهر و مزهر

نویسندهحکیم نزاری قهستانی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ370ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۸

عنوانادب‌نامه

نویسندهنزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ293ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانداستان‌های شاهنامه

نویسنده بهرام گرگین

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_288_408_964_978

تعداد صفحات۵۴۴