ناشر: هزار کرمان

۲ نتیجه

عنوانروابط فرهنگی ایرانیان و ترکان (از دوران باستان تا سلجوقیان)

نویسندهکامروز خسروی جاوید

ناشرهزار کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ14ـ5700ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواندر سرزمین عقاب سپید (یازده گفت‌وگو با ایران‌شناسان لهستانی)

نویسندهآیدین فرنگی

ناشرهزار کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4ـ11ـ5700ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴