ناشر: نقره

۲ نتیجه

عنوانآسیمه های معنا: بررسی دیدگاه‌های عبدالقاهر جرجانی پیرامون زبان، نظریۀ ادبی و هرمنوتیک

نویسندهعلی جهانگیری

ناشرنقره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ9ـ96136ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۵

عنواندیالوگ و دیالکتیک: هشت پژوهش هرمنوتیکی دربارۀ افلاطون

نویسندههانس گئورگ گادامر

ناشرنقره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ7ـ96136ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۷