ناشر: ندای تاریخ

۸ نتیجه

عنواننگاهی نو به داستان کهن رستم و سهراب

نویسندهعزت‌الله معظمی گودرزی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ12ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانزن در عصر صفوی

نویسندهمهرداد نوری مجیری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ16ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانتبار و نشان‌شناسی سواران ساسانی در نقش‌برجسته فیروزآباد

نویسندهرضا کلانی با درآمدی از میرزامحمد حسنی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ10ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنواناُستروکا، پاییروس و پوست نوشته (ویرایش CII)

نویسندهدیترو وبر

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ6ـ96726ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۲

عنوانآداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان

نویسندهداداجان عابدوف

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ9ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانتأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز

نویسندهبه کوشش شقایق فتحلی‌زاده، رقیه آقابالازاده شللو

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ8ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۴

عنوانچگونگی اعطای القاب مشابه در دوره قاجار: مطالعه موردی بر روی لقب مشیرالدوله

نویسندهمهدی نجاری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ6ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنواننقاشی قهوه‌خانه‌ای، نمایشی از فرهنگ ملی و مذهبی

نویسندهنرگس ذکرعلی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ0ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶