ناشر: مینوی خرد

۸ نتیجه

عنوانملاحظات دربارۀ دانشگاه

نویسندهجواد طباطبایی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ18ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانسیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر

نویسندهجیمز نرمور

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ39ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۴

عنواندرآمدی بر روش‌شناسی‌های هنر

نویسندهلاری اشنایدر ادمز

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ6ـ90760ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانروایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت

نویسنده جرالد پرینس

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ15ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانبعد از نقد نو

نویسندهفرانک لنتریچیا

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ1ـ90760ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنواننشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

نویسندهوارن باکلند

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_41_6220_600_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواندرآمدی بر علم هرمنوتیک فلسفی

نویسندهژان گروندن

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_03_6220_600_978

تعداد صفحات۳۱۸