ناشر: موغام

۷ نتیجه

عنوانیادمان صمد

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌اشرف درویشیان

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۳۰۰۰

شابک1ـ06ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۱۷

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ژرژ دومزیل

نویسندهبهمن نامور مطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ21ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانشکل، کلمه، رنگ

نویسندهفریدا دگو

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ14ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

نویسندهبهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ16ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانخاطراتی هنوز سبز

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ12ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانپایان تک‌زبانی: سیزده گفتگوی پژوهشی دربارۀ حق زبان مادری

نویسندهاصغر زارع کهنمویی با مقدمه عبدالله رمضان‌زاده

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ9ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد نورتروپ فرای / از کالبدشناسی نقد تا رمز کل

نویسندهبهمن نامور مطلق با همکاری نداسیفی و مریم پیردهقان

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ7ـ94300ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶