ناشر: منشور سمیر

۸ نتیجه

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانتاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)

نویسندهبه کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ07ـ8370ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۹

عنوانتاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)

نویسندهمحمدعلی صفوت

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ40ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانتذکره باغ معانی: شعرای سده دوازدهم هجری در شبه قاره هند

نویسندهنقش علی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ90ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۷

عنواندیوان امیری هروی

نویسندهجلال الدین یوسف امیری هروی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ24ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانسفرنامه جنوب ایران

نویسندهبابن وهوسۀ فرانسوی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ03ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانحاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)

نویسندهجلال جلال‌شکوهی با همکاری مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ58ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنواندیوان مینای شیرازی

نویسندهسلطانعلی‌خان مینای شیرازی

ناشرمنشور سمیر با همکاری انجمن تاریخ پژوهان مراغه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک4ـ23ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸