ناشر: مشکی

۷ نتیجه

عنوانسیاست های پوشاک در دورۀ قاجار و پهلوی اول

نویسندهمنظر محمدی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ40ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانتاریخ فشردۀ پوشاک و فشن

نویسندهجیمز لور

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ34ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنواندر ستایش سایه‌ها؛ نگاهی دیگر به زیبایی‌شناسی ژاپنی

نویسندهجونیچیرو تانیزاکی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ24ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانوابی‌سابی: ملاحظاتی دیگر

نویسندهلئونارد کورن

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ6ـ98439ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانسیاه درخشش یک نا ـ رنگ

نویسندهآلن بدیو

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ3ـ98439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواننامه‌های پرتب و تاب

نویسندهخورخه لوئیس بورخس

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ50ـ8765ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنواندربارۀ معانی حروف

نویسندهمنصور مؤمنی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_53_8765_964_978

تعداد صفحات۹۶