ناشر: مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

۱ نتیجه

عنوانقرآن های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان: سدۀ نخست تا پنجم

نویسندهمرتضی کریمی‌نیا

ناشرمرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ76ـ6239ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۴