ناشر: مجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه ابن سینا

۱ نتیجه

عنوانشاهد صادق (باب سوم: در عقل و علم و عیب و هنر)

نویسندهمیرزامحمدصادق مینای آزادانی اصفهانی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه ابن سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

شابک9ـ562ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۴