ناشر: مثلث

۲ نتیجه

عنواناینک رهایی؛ ترجمه و تحقیق در سوتراهای پاتانجالی

نویسندهبرزو قادری

ناشرمثلث

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ89ـ8496ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانصد غزل انتقادی حافظ

نویسندهبه کوشش هیوا مسیح با یادداشتی از بهاءالدین خرمشاهی

ناشرمثلث

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ78ـ8496ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۸