ناشر: مؤلف

۸ نتیجه

عنوانمیراث کهن؛ مقالاتی در ایران‌شناسی

نویسندهمنیژه مشیری

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ1347ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۷

عنوانمعانی اسامی مادی ـ کردی یا «معانی بعضی از اسامی مادی ـ کردی ـ ایرانی در زبان کردی و پژوهش تاریخی آنها

نویسندهرحیم اشنویی محمود‌زاده

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ0286ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۵۲

عنواننام‌های کهن و باستانی استان خوزستان

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ1211ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانواکاوی ساختارهای اسطوره و کهن‌الگو؛ نقد اسطوره‌ای ـ کهن‌الگویی عکس

نویسندهکاوه فرزانه

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ0016ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنواننام‌های باستانی استان تهران

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ8125ـ60004ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنواننام‌های باستانی استان میانه (مرکزی)

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ 6908ـ 04ـ600ـ 978

تعداد صفحات۶۲۱

عنوانچگونه یک پایان‌نامۀ بهتر بنویسیم؟

نویسندهدیوید ایوانز، پل گروبا

ناشرمؤلف با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپگرگان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_105_151_964_978

تعداد صفحات۲۳۳

عنواندیوشناسی ایرانی

نویسندهمعصومه ابراهیمی

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_9257_04_964_978

تعداد صفحات۲۴۰