ناشر: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۹ نتیجه

عنواناحیاگر حکمت: نگاهی به زمانه، زندگی و آثار فارابی

نویسندهرضا ماحوزی

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ141ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانتاریخ مختصر دانشگاه‌ها

نویسندهجان سی‌مور

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک.ـ145ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنواناندیشه و سیاست در ایران باستان (جلد چهارم): سیر و سرنوشت سیاست شهریاری در نمود حکومت اشکانی‌ها و نهاد دولت ساسانیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک9ـ563ـ890ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸۸

عنواناندیشه و سیاست در ایران باستان (جلد سوم): فروغ و فرسایی سیاست جهان‌شهری هخامنشیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ562ـ890ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۲

عنواناندیشه و سیاست در ایران باستان (جلد دوم): سرآغازهای اساطیری ـ تاریخی شهریاری ایرانی

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک8ـ560ـ890ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۹۰

عنواناندیشه و سیاست در ایران باستان (جلد اول): بنیان‌های نظری و خاستگاه پدیداری شهریاری ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک2ـ559ـ890ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۹۰

عنوانسواد دانشگاهی و دانشگاه ایرانی

نویسندهعلیرضا پیروزان

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک3ـ115ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۸

عنوانعلم؛ مرز بی‌انتها

نویسندهاستیو السون

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ089ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸