ناشر: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل

۱ نتیجه

عنوانمفاخرنامه: مجموعه پیش‌گفتارهای دکتر مهدی محقق بر بزرگداشت‌نامه‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نویسندهمهدی محقق به اهتمام حمیده حجازی

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 4ـ91ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۴