ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

۸ نتیجه

عنوانسکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محلۀ دولت تهران در دورۀ ناصری

نویسندهسمیرا فتحی با مقدمۀ زهرا اهری

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ298ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانقرآن‌های دورۀ تیموری؛ درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی

نویسندهطیبه بهشتی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ12ـ7645ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۴

عنوانمجموعه مقالات نقش و نقشبند؛ شرح احوال و آثار غیاث‌الدین علی نقشبند یزدی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش منیژه کنگرانی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ260ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبصری‌سازی پژوهش: روش تحقیق در هنر و طراحی

نویسندهکرول گری، جولی‌ین ملینز

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ228ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانپژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)

نویسندهتهمورس شاهرخی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ220ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸۰

عنواناصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

نویسندهآزاد محمودی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ92ـ2986ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات۱۲۸