ناشر: فردوس: فرهنگ روز

۱ نتیجه

عنوانوزن شناسی شعر فارسی: تحلیل قواعد عروضی بر مبنای موسیقی و ریاضی

نویسندهرضا زمانی

ناشرفردوس: فرهنگ روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ36ـ6330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۴