ناشر: فردوس

۹ نتیجه

عنوانانسان در فلسفۀ ابن سینا

نویسندهفهیمه شریعتی

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۵۰

شابک2ـ372ـ386ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانبررسی جامع وزن شعر فارسی؛ مبانی، اصول، انواع، روش‌ها، منشأ و مسائل

نویسندهعبدالخالق پرهیزی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ594ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانهنر و سبک‌های عربی

نویسندهشوقی ضیف

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ344ـ386ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانگنج حضور (قصه‌های مثنوی معنوی مولانا)

نویسندهپرویز شهبازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ559ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانخرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

ناشرسخن با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ581ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۴۸

عنواندیوان شاه نعمت‌الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت‌الله ولی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ532ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۶

عنوانآشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

نویسندهنجمه رجائی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ۱۳۷۸

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_43_6335_964

تعداد صفحات۲۷۳

عنوانگران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

نویسندهابومنصور ثعالبی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_178_386_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات۳۲۰