ناشر: عصر داستان

۴ نتیجه

عنوانقصۀ آفرینش در ایران پیش و پس از اسلام

نویسندهمریم بصیری

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 2ـ17ـ6970ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴+۴

عنوانهویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

نویسندهمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_16_6970_600_978

تعداد صفحات۳۲۴+۴

عنوانداستان طنز در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسندهمحمدعلی علومی

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_15_6970_600_978

تعداد صفحات۴۶۰+۴

عنوانزیروبم داستان، تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان (سه جلد)

نویسندهحسین حداد

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_10_6970_600_978

تعداد صفحات۱۲۶۸