ناشر: عرفان

۱۶ نتیجه

عنواندیوان عایشه درّانی

نویسندهعایشه درّانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ75ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانملامتیان و صوفیان و جوانمردان

نویسندهابوعبدالرحمان سلمی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ68ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفکار شاعر

نویسندهصلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ86ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوان مقدمۀ علم اخلاق

نویسندهصلاح‌الدین سلجوقی با مقدمۀ محسن جوادی

ناشرمؤسسه انتشاراتی عرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ47ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶۸

عنوانچالش‌های ایران و افغانستان در عصر پهلوی

نویسندهسیدبهرام موسوی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4ـ658052ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانتاریخ فرهنگی، سیاسی افغانستان

نویسندهتوماس بارفیلد

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ93ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۲

عنوانجنون آباد حیرانی؛ مجموعۀ شعر

نویسندهمیربهادر واصفی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ37ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانکارنامه سیاسی ـ فرهنگی محمدعلی فروغی

نویسندهسیدبهرام موسوی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ92ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانفواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء

نویسندهگردآورنده: امیرحسن علاء سجزی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ3ـ92848ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶+۳۴۸

عنوانجهان بیدل

نویسندهسیدمحمد حسینی فطرت

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_33_6580_600_978

تعداد صفحات۵۱۰

عنوانکلیات نادم

نویسندهمیرزا محمدیحیی نادم قیصاری

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_6408_964_978

تعداد صفحات۲۷۹

عنوانطرزی و سراج‌الأخبار

نویسندهبشیر سخاورز

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_9473_06_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانتجلی خدا در آفاق و انفس

نویسنده صلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_2191_04_964_978

تعداد صفحات۵۷۸

عنواناین قند پارسی: فارسی دری در افغانستان امروز

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرعرفان (محمدابراهیم شریعتی افغانستانی)

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

شابک3_5153_04_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانگلهای موسمی: مجموعۀ غزل

نویسندهعبدالعلی ادیب‌برومند

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_1386_04_964_978