ناشر: صاد

۱۰ نتیجه

عنواندوران داوری: روایتی از هشتادونه سال زندگی رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرصاد

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ10ـ5996ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۵

عنواناقتصادِ فرهنگ و هنر: پژوهشی در باب رابطۀ هنر با اقتصاد و بازار و مالکیت

نویسندهبرونو فری

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ112ـ497ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۳

عنوانگزیده آموزه‌های اخلاقی، سیاسی، مدنی و کلامی اخوان الصفا و خلّان الوفا

نویسندهمحمدرضا احمدی طباطبایی، جبار شجاعی

ناشردانشگاه امام صادق (ع)

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ630ـ214ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانکودک‌وارگی ادبیات؛ تجربه چند آزمون

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ60ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانسینما: کنش اجتماعی

نویسندهگریم ترنر

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ01ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانادبیات روس به روایتی دیگر

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ78ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانتولد تمدن در خاور نزدیک

نویسندههنری فرانکفورت

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ16ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش فرهنگ

نویسندهپل ای. کانتور، استفن کاکس

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ99ـ7106ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۸

عنوانشوش: کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی

نویسندهاحسان (اسماعیل) یغمایی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ17ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانهنر و القای ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی

نویسندهسعید خاوری نژاد

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ21ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸