ناشر: سیاهرود

۱۵ نتیجه

عنوانچرا ادبیات؟؛ به سوی رویکردی بدیل در خوانش و تدریس ادبیات

نویسندهکریستینا ویشر برانز

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ2ـ96317ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانروایت فلسفی ساختارگرایی و پساساختارگرایی

نویسندهمهدی خبازی کناری، صفا سبطی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ87ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۲

عنواندیفر(ا)نس؛ ساختارزدایی دریدا

نویسندهمهدی خبازی کناری

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ0ـ96317ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانزیبایی‌شناسی‌زدایی؛ رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی‌شناسی

نویسندهمهدی خبازی کناری، صفا سبطی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ98ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانبررسی ساختاری روایت در خواب‌های صوفیه

نویسندهمحبوبه حیدری

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک72ـ4ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۹

عنوانپیشگامان نشانه‌شناسی

نویسندهمارتین کرامپن و دیگران

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ42ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانراهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

نویسندهسیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ32ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانشناخت‌نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان‌شناختی

نویسندهحسین صافی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ28ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانروش تحقیق مطالعه موردی

نویسندهبیل گیلهام

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ21ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۰

عنواندستور تحلیلی زبان فارسی: رویکردی زبان‌شناختی

نویسندهفرشته مؤمنی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ27ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانزبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهمایکل هلیدی، رقیه حسن

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ0ـ94452ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری پاول کابلی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ24ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواناستعاره در فرهنگ: جهانی‌ها و تنوع

نویسندهزولتان کوچسس

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ20ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۶

عنوانجشن نامه دکتر کورش صفوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ22ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۳

عنواندرآمدی بر روایت‌شناسی

نویسندهولف اشمید

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9 ـ 19 ـ 7617 ـ 600 ـ 978

تعداد صفحات۳۵۲